Kartläggning


Kartläggning

Fördjupad kartläggning ska innehålla vilka förutsättningar och mål individen har för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda rätt insats, men även andra insatser som är bättre lämpade men som inte kan erbjudas inom projektet enligt SIP metoden. Mallen för kartläggningssamtal används som stöd för medarbetare i teamet och kan utvecklas ytterligare efter behov.

Att det är flera parter som gemensamt håller i kartläggningssamtalet gör att man på så sätt kan fånga upp olika aspekter av deltagarens behov och vilka insatser som kan vara lämpligast och göra en gemensam bedömning.