Grästorp


Klicka för större bild

Hälsoskola för arbete i Grästorp

Våren 2020 hade Grästorp en Hälsoskola för arbete och där erbjöds deltagarna att lära sig att cykla.

Nuläge:

I Grästorp är det just nu full fart med planering inför vår första Vägen Vidare som planeras att starta första veckan i november. Vi kommer att ge möjligheten att delta till både kvinnor och män under denna insats. Vi planerar just nu scheman och föreläsare för de olika teman som skall finnas med. Vecka 40 startar också våra kartläggningar av möjliga deltagare tillsammans med koordinator.Information från Grästorps kommun.

Länk: Information om Coronaviruset Covid-19ALL-IN

Grästorps kommun kommer att vara medverkande och en del av ESF-projektet ALL-IN under perioden 1 mars 2019 - 28 februari 2022.
Projektägare är Samordningsförbundet i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och som tillsammans med Samordningsförbundet i Vänersborg och Mellerud samt Samordningsförbundet i BÅDESÅ samverkar tillsammans för att stärka upp sitt samarbete och insatser för målgruppen utrikesfödda, och då främst kvinnor, som står extra långt från arbetsmarknaden med mål om att närma sig arbetsmarknaden, finna ett arbete eller påbörja studier.

Projektets insatser i Grästorp:

De insatser som kommer att drivas i Grästorp är specifika kartläggningar enligt särskild metod på potentiella deltagare som via ansökan eller anvisning från annan myndighet eller via egenanmälan samt insatserna Hälsoskolan och Vägen vidare.

Målgrupp och deltagande:

I Grästorp arbetar man intensivt med målgruppen arbetssökande och den relativa arbetslösheten gällande inskrivna arbetslösa i åldern 16-64 år under april 2019 låg på 4 %, vilket motsvarar 110 stycken personer fördelat på 53 stycken kvinnor och 57 stycken män. Av dessa är 47 stycken utrikesfödda fördelat på 23 stycken kvinnor och 24 stycken män. Ovan siffror är öppet arbetslösa eller arbetssökande i ett program med aktivitetsstöd.

I projektet är en bedömning gjord att Grästorp ska göra 15 stycken kartläggningar samt ha 15 stycken deltagare i Hälsoskolan samt 12 stycken deltagare till Vägen vidare.
Målet för oss är att vi ska arbeta med att fylla den kvot som är överenskommet i projektet. Då flera av de arbetssökande i gång med aktiviteter såsom SFI, Svenska för invandrare så ser vi möjlighet att kombinera studier med Hälsoskolan etc.

Resursplanering:

I projektet kommer vi att använda oss av olika kompetens utifrån gruppens behov och aktiviteter. Vi kommer att ha en arbetskonsulent, Hanna Lyckhage, som ansvarar för projektet i Grästorp och vara kontaktperson och kommer således att ha en högre tjänstgöringsgrad och delaktighet under hela projekttiden. Under hälsoskolan kommer arbetskonsulenten att ta hjälp av en språkstödjare. För aktiviteten Vägen vidare kommer två stycken arbetskonsulenter att arbeta tillsammans med deltagarna och dela upp arbetsuppgifterna och aktiviteterna mellan sig. Till sin hjälp kommer de att ha en kollega som arbetar med utbildning i ordbehandling samt jobbsökaraktiviteter såsom att skriva cv, personligt brev och aktivt söka arbete. Därutöver kommer även språkstödjare att finnas som stöd i gruppen vid behov.


Genomförandefasen pågår under perioden 1 september 2019 till och med 30 november 2021 och förslag på aktivitetsplan är enligt följande:

1. Kartläggningar kommer att ske kontinuerligt under året.
2. Hälsoskolan är planerat att genomföras under höstterminen med start preliminärt v. 40 2019.
3. Vägen till arbete planeras att starta upp direkt efter årsskiftet och genomföras under hela våren under 24 veckor. Målet är att denna start ska ske prel. v. 2 2020.Deltagare kan komma in i projektet via en ansökan ifrån AF, Kommun, VGR, FK eller egenremiss.
En ansökan/egenremiss lämnas till Hanna Lyckhage på Arbetsmarknadsenheten som bokar tid för kartläggning. Målsättningen är att kartläggningen sker tillsammans med DUA-handläggare, remittent och arbetskonsulent på AME. Ansökan/egenremiss kan lämnas när som helst under året och kartläggning sker löpande under året när ansökningar inkommer.
Utifrån vad som bedöms i kartläggningen ansvarar arbetskonsulent Hanna Lyckhage för att slussa deltagaren vidare till respektive insats:
Hälsoskola för arbete, Du och ditt liv eller Vägen vidare.

Kontaktuppgifter ALL-IN Grästorp:
Hanna Lyckhage, 0514-58048, hanna.lyckhage@grastorp.se